XX sesja Rady Gminy Ujsoły z dnia 16 lutego 2017 roku

Uchwały podjęte na XX sesji Rady Gminy Ujsoły w dniu 16 lutego 2017 roku:

1. Uchwała Nr XX/169/2017 w sprawie:

zmian w budżecie na 2017 rok.

2. Uchwała Nr XX/170/2017 w sprawie:

wyrażenia zgody na udzielenie dotacji dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Ujsołach.

3 . Uchwała Nr XX/171/2017 w sprawie:

udzielenia pomocy finansowej w postaci dotacji celowej dla Miasta Bielska- Białej na dofinansowanie działalności Ośrodka Przeciwdziałania Problemom Alkoholowym w Bielsku-Białej.

4 . Uchwała Nr XX/172/2017 w sprawie:

ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla członka ochotniczej straży pożarnej z terenu

Gminy Ujsoły

5 . Uchwała Nr XX/173/2017 w sprawie:

zmiany Uchwały Nr XVIII/154/2016 z dnia 29 grudnia 2016 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr

X/87/2015 z dnia 30 grudnia 2015 roku w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości tej opłaty.

 

6 . Uchwała Nr XX/174/2017 w sprawie:

zmiany Uchwały nr XVIII/155/2016 z dnia 29 grudnia 2016 r. w sprawie zmiany Uchwały nr

X/88/2015 z dnia 30 grudnia 2015 r. w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości oraz warunków i trybu składania deklaracji za pomocą środków komunikacji elektronicznej.

 

7. Uchwała Nr XX/175/2017 w sprawie:

zmiany Uchwały NR XVII/149/2016 Rady Gminy Ujsoły w sprawie zmiany Uchwały Nr

XVI/141/2016 Rady Gminy Ujsoły z dnia 27 października 2016 roku w sprawie ustalenia stawek dziennych opłaty miejscowej na terenie Gminy Ujsoły na rok 2017.

 

8.  Uchwała Nr XX/176/2017 w sprawie:

projektu dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjum prowadzonych przez Gminę Ujsoły do nowego ustroju szkolnego.

9. Uchwała Nr XX/177/2017 w sprawie:

określenia kryteriów, liczby punktów za kryteria oraz dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów, obowiązujących w postępowaniu rekrutacyjnym dla

kandydatów do klas pierwszych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę

Ujsoły zamieszkałych poza obwodami szkół.

10. Uchwała Nr XX/178/2017 w sprawie:

określenia kryteriów obowiązujących na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do

przedszkola publicznego oraz oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej prowadzonego przez Gminę Ujsoły oraz określenia dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów.

 

11. Uchwała Nr XX/179/2017 w sprawie:

uchwalenia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy Ujsoły na rok 2017.

12. Uchwała Nr XX/180/2017 w sprawie:

uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych dla Gminy Ujsoły na rok 2017.

13. Uchwała Nr XX/181/2017 w sprawie:

przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie  i Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie w Gminie Ujsoły  2017 -2021.

14. Uchwała Nr XX/182/2017 w sprawie:

wyznaczenia na terenie Gminy Ujsoły obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji.

15. Uchwała Nr XX/183/2017 w sprawie:

zasad wyznaczania składu oraz zasady działania Komitetu Rewitalizacji powołanego do współpracy na etapie przygotowania, prowadzenia i oceny realizacji Gminnego Programu Rewitalizacji Gminy Ujsoły na lata 2017-2026.

16. Uchwała Nr XX/184/2017 w sprawie:

przystąpienia Gminy Ujsoły do Klastra  Energii „Żywiecka Energia Przyszłości”.

17. Uchwała Nr XX/185/2017 w sprawie:

przyjęcia przez Gminę Ujsoły wykonania zadania publicznego.

 

Informacje o publikacji dokumentu

Data wytworzenia Wytwarzający/Odpowiadający Data udostępnienia (Udostępniający) Data modyfikacji (Modyfikujący)
2017-02-22 Alicja Krawiec 2017-02-22 11:23:19
(Alicja Krawiec)
2017-02-22 11:23:19
(Alicja Krawiec)