XI sesja Rady Gminy Ujsoły z dnia 17 lutego 2016 roku

Uchwały podjęte na XI sesji w dniu 17 lutego 2016 roku:

 1. Uchwała Nr XI/96/2016 w sprawie:
wyrażenia zgody  na udzielenie dotacji dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Ujsołach.

 2. Uchwała Nr XI/97/2016 w sprawie:
udzielenia pomocy finansowej w postaci dotacji celowej dla Miasta Bielska-Białej
na dofinansowanie działalności Ośrodka Przeciwdziałania Problemom Alkoholowym
w Bielsku - Białej.

3. Uchwała Nr XI/98/2016 w sprawie:
zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej

4. Uchwała Nr XI/99/2016 w sprawie:
zmian w budżecie na 2016 rok.

 5. Uchwała Nr XI/100/2016 w sprawie:
diet i zwrotów kosztów podróży służbowej dla radnych Rady Gminy Ujsoły oraz sołtysów.

6.  Uchwała Nr XI/101/2016 w sprawie:
dokonania zmian w Uchwale Nr IX/71/2015 Rady Gminy w Ujsołach z dnia 16 listopada
  2015 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na rok 2016

7.Uchwała Nr XI/102/2016 w sprawie:
ustalenia miejscowości, w których pobiera się opłatę miejscową.

8. Uchwała Nr XI/103/2016 w sprawie:
przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Ujsoły w 2016 roku.

9.Uchwała Nr XI/104/2016 w sprawie:
zmiany Uchwały Nr IX/82/2015 Rady Gminy Ujsoły z dnia 16 listopada 2015 roku w sprawie  określenia zasad i trybu prowadzenia konsultacji społecznych z mieszkańcami Gminy Ujsoły.

 10.  Uchwała Nr XI/105/2016 w sprawie:

zmiany Uchwały Nr IX/81/2015 Rady Gminy Ujsoły z dnia 16 listopada 2015 roku w sprawie przyjęcia programu współpracy Gminy Ujsoły z organizacjami pozarządowymi
oraz innymi podmiotami uprawnionymi na rok 2016.

 11. Uchwała Nr XI/106/2016 w sprawie:
uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Przeciwdziałania Narkomanii i Przemocy w Rodzinie dla Gminy Ujsoły
  na 2016 rok.


Informacje o publikacji dokumentu

Data wytworzenia Wytwarzający/Odpowiadający Data udostępnienia (Udostępniający) Data modyfikacji (Modyfikujący)
2016-03-03 Alicja Krawiec 2016-03-03 09:06:06
(Alicja Krawiec)
2016-03-03 09:06:06
(Alicja Krawiec)