IV aukcja na sprzedaż wiaty drogowej nr 2

Wójt Gminy Ujsoły
ogłasza IV aukcję na sprzedaż

wiaty drogowej nr 2, będącej własnością Gminy Ujsoły, przejętej od Zakładu Drogowych Przejść Granicznych w Zwardoniu umową darowizny z dnia 01.12.2008 r.

1. Nazwa i siedziba jednostki:
Urząd Gminy Ujsoły
ul. Gminna 1
34-371 Ujsoły
Tel. /33/8647-350

2. Aukcja odbędzie się w dniu 12 października 2010 r. o godz. 9:00 w siedzibie Urzędu Gminy Ujsoły, ul. Gminna 1, 34-371 Ujsoły, pok. Nr 4
3. Miejsce, w którym można obejrzeć wiatę: Zwardoń Skalite w gminie Rajcza, po wcześniejszym uzgodnieniu terminu z pracownikiem Urzędu Gminy w Ujsołach, panem Leonem Bury lub Michałem Płoskonką

4. Przedmiot sprzedaży: Przedmiotem sprzedaży jest dwunawowa wiata drogowa o wymiarach 29,20 * 22,00 m posadowiona na slupach z rur stalowych D=273mm mocowanych do marek stalowych podtrzymujących wiązary do których zamocowano 22 płatwie zadaszenia krytego blachą trapezową LT 40. Powierzchnia zabudowy = powierzchni użytkowej = 624,4m2.
Cena wywoławcza:
Cena wywoławcza sprzedaży wynosi 150.000,00 PLN,
Minimalna wysokość postąpienia wynosi 1.500,00 PLN.
6. Wysokość wadium:
Przystępujący do licytacji zobowiązani są wpłacić wadium w gotówce w wysokości 5% ceny wywoławczej – tj. 7.500,00 PLN.
Wadium wpłaca się w terminie do 12 października 2010 r. do godz. 9:00 na rachunek bankowy Urzędu 34 8125 1018 0000 0228 2000 0010 Bank Spółdzielczy w Rajczy O/ w Ujsołach z dopiskiem „Wadium za wiatę nr 2”.
7. Warunki przystąpienia do aukcji:
- wniesienie wadium,
- wadium złożone przez oferentów, których oferty nie zostaną wybrane zostanie niezwłocznie zwrócone niezwłocznie po dokonaniu wyboru oferty,
- wadium złożone przez nabywcę zostanie zaliczone na poczet nabywcy,
- wadium nie podlega zwrotowi w przypadku gdy żaden z uczestników aukcji nie zaoferuje co najmniej ceny wywoławczej lub uczestnik, który wygrał aukcję, uchyli sie od zawarciu umowy.
8. Z chwilą przybicia następuje zawarcie umowy sprzedaży przedmiotu aukcji.
9. Nabywca jest zobowiązany zapłacić cenę nabycia niezwłocznie po udzieleniu mu przybicia bądź w terminie wyznaczonym przez prowadzącego aukcję, nie dłuższym niż 7 dni.
10. Wydanie przedmiotu nabywcy następuje niezwłocznie po zapłaceniu ceny nabycia. Nabywca jest zobowiązany do pokrycia kosztów związanych z demontażem i przewiezieniem wiaty w miejsce przez siebie wyznaczone.

11. Szczegółowych informacji udziela pan Leon Bury, pan Michał Płoskonka
Urząd Gminy zastrzega sobie prawo do odwołania licytacji bez podania przyczyn.
 

Wójt Gminy

Tadeusz Piętka

Informacje o publikacji dokumentu

Data wytworzenia Wytwarzający/Odpowiadający Data udostępnienia (Udostępniający) Data modyfikacji (Modyfikujący)
2010-10-04 Leon Bury 2010-10-04 10:46:57
(Alicja Krawiec)
2010-10-04 10:46:57
(Alicja Krawiec)