IV aukcja na sprzedaż wiaty drogowej nr 1

Wójt Gminy Ujsoły
ogłasza IV aukcję na sprzedaż

wiaty drogowej nr 1, będącej własnością Gminy Ujsoły, przejętej od Zakładu Drogowych Przejść Granicznych w Zwardoniu umową darowizny z dnia 01.12.2008 r.

1. Nazwa i siedziba jednostki:
Urząd Gminy Ujsoły
ul. Gminna 1
34-371 Ujsoły
Tel. /33/8647-350

2. Aukcja odbędzie się w dniu 12 października 2010 r. o godz. 10:00 w siedzibie Urzędu Gminy Ujsoły, ul. Gminna 1, 34-371 Ujsoły, pok. Nr 4
3. Miejsce, w którym można obejrzeć wiatę: Urząd Gminy Ujsoły, ul. Gminna 1, po wcześniejszym uzgodnieniu terminu z pracownikiem Urzędu Gminy w Ujsołach, panem Leonem Bury lub Michałem Płoskonką
4. Przedmiot sprzedaży: Przedmiotem sprzedaży jest jednonawowa wiata drogowa o wymiarach 14,20 * 23,20 m posadowiona na slupach z 2 C170 w kształcie profilu zamkniętego mocowanego do marek stalowych podtrzymujących 5 wiązarów z kształtowników stalowych do których zamocowano 8 płatwi zadaszenia krytego blachą trapezową. Powierzchnia zabudowy = powierzchni użytkowej = 330 m2.
Cena wywoławcza:
Cena wywoławcza sprzedaży wynosi 45.000,00 PLN,
Minimalna wysokość postąpienia wynosi 450,00 PLN.
6. Wysokość wadium:
Przystępujący do licytacji zobowiązani są wpłacić wadium w gotówce w wysokości 5% ceny wywoławczej – tj. 2.250,00 PLN.
Wadium wpłaca się w terminie do 14 września 2010 r. do godz. 11:00 na rachunek bankowy Urzędu 34 8125 1018 0000 0228 2000 0010 Bank Spółdzielczy w Rajczy O/ w Ujsołach z dopiskiem „Wadium za wiatę nr 1”.
7. Warunki przystąpienia do aukcji:
- wniesienie wadium,
- wadium złożone przez oferentów, których oferty nie zostaną wybrane zostanie niezwłocznie zwrócone niezwłocznie po dokonaniu wyboru oferty,
- wadium złożone przez nabywcę zostanie zaliczone na poczet nabywcy,
- wadium nie podlega zwrotowi w przypadku gdy żaden z uczestników aukcji nie zaoferuje co najmniej ceny wywoławczej lub uczestnik, który wygrał aukcję, uchyli sie od zawarciu umowy.
8. Z chwilą przybicia następuje zawarcie umowy sprzedaży przedmiotu aukcji.
9. Nabywca jest zobowiązany zapłacić cenę nabycia niezwłocznie po udzieleniu mu przybicia bądź w terminie wyznaczonym przez prowadzącego aukcję, nie dłuższym niż 7 dni.
10. Wydanie przedmiotu nabywcy następuje niezwłocznie po zapłaceniu ceny nabycia. Nabywca jest zobowiązany do pokrycia kosztów związanych z demontażem i przewiezieniem wiaty w miejsce przez siebie wyznaczone.

11. Szczegółowych informacji udziela pan Leon Bury, pan Michał Płoskonka
Urząd Gminy zastrzega sobie prawo do odwołania licytacji bez podania przyczyn.

 

Wójt Gminy

Tadeusz Piętka

Informacje o publikacji dokumentu

Data wytworzenia Wytwarzający/Odpowiadający Data udostępnienia (Udostępniający) Data modyfikacji (Modyfikujący)
2010-10-04 Leon Bury 2010-10-04 10:44:13
(Alicja Krawiec)
2010-10-04 10:44:13
(Alicja Krawiec)