Ogłoszenie o przetargu na zbycie nieruchomości położonej w Ujsołach

Ogłoszenie o przetargu

Na podstawie art. 38 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami ( tekst jednolity z 2004r. nr 261, poz. 2603 z późn. zm.) oraz rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz.U. z 2004r. , nr 207, poz. 2108)


Wójt Gminy Ujsoły

o g ł a s z a
publiczny przetarg ustny nieograniczony na zbycie:

nieruchomości położonej w Ujsołach, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działki ewidencyjne nr 8024 o powierzchni 0.0799 ha , 8047 o powierzchni 0.1187 ha
Działka ta stanowi własność Gminy Ujsoły zgodnie z księgą wieczystą KW nr BB1Z/00075391/1 prowadzoną przez Sąd Rejonowy w Żywcu, Wydział Ksiąg Wieczystych. Działka jest niezabudowana. Według Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Ujsoły, zatwierdzonego uchwałą Rady Gminy w Ujsołach nr XIV/81/2004 z dnia 28.04.2004 r. i ogłoszonym w Dz. U. Województwa Śląskiego nr 59 z dnia 14.07.2004 r. pod poz. 1877 / przedmiotowa nieruchomość znajduje się w obszarze jednostki urbanistycznej o symbolu : U 13 Mn – Tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej .
Cena wywoławcza nieruchomości : 26.840,00 zł brutto z podatkiem VAT 22 %
Wadium : 2.700.00 zł. brutto
Postąpienie: nie mniej niż 270.00 zł. brutto.
Nieruchomość stanowiąca przedmiot przetargu nie jest obciążona ograniczonymi prawami rzeczowymi i nie ma przeszkód prawnych w rozporządzaniu nią.
Ograniczenie stwarza brak prawnie uregulowanego dojazdu do działek o wymaganej przy pozwoleniu na budowę .
Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie wadium 10% ceny wywoławczej – tj. kwoty 2.700.00 zł. ( słownie : dwa tysiące siedemset złotych).
Wadium należy wpłacić przelewem w terminie do dnia 12.10.2010 r. na konto Urzędu Gminy Ujsoły nr B.S. Ujsoły 34812510180000022820000010.( lub w kasie Urzędu Gminy Ujsoły pokój nr 8 ).
Za dzień wpłaty wadium uważać się będzie dzień wpłaty należności na powyższy rachunek.
Wadium przepada na rzecz Sprzedawcy, w razie uchylenia się uczestnika, który przetarg wygrał, od zawarcia umowy. Wadium zostanie zwrócone uczestnikowi przetargu, na wskazane konto, niezwłocznie po odwołaniu lub zamknięciu przetargu, jednak nie później niż przed upływem 3 dni od dnia odwołania, zamknięcia przetargu, unieważnienia lub zakończeniu przetargu z wynikiem negatywnym.
Wadium wpłacone przez uczestnika przetargu, który przetarg wygrał, zalicza się na poczet ceny nabycia mienia.
Protokół z przeprowadzonego przetargu stanowi podstawę zawarcia umowy sprzedaży nieruchomości w formie aktu notarialnego.
Przetarg jest ważny bez względu na liczbę uczestników, jeżeli przynajmniej jeden uczestnik zaoferuje, co najmniej jedno postąpienie powyżej ceny wywoławczej.
Przetarg uważa się za zakończony wynikiem negatywnym, jeżeli nikt nie przystąpił do przetargu ustnego lub żaden z uczestników nie zaoferował postąpienia ponad cenę wywoławczą.
Nabywca nieruchomości zobowiązany jest do wpłacenia ceny wylicytowanej pomniejszonej o wpłacone wadium dzień przed zawarciem umowy przenoszącej własność nieruchomości.
Wszelkie podatki i opłaty związane ze sprzedażą nieruchomości ponosi nabywca.
Przetarg odbędzie się w obecności uczestników przetargu w dniu 15.10.2010 r.
o godzinie 13 .00 w Urzędzie Gminy Ujsoły w pokoju nr 4.

Dowód tożsamości oraz dowód wpłaty wadium uczestnicy przetargu winni przedłożyć w miejscu i czasie przeprowadzania przetargu.
Sprzedawcy przysługuje prawo odwołania przetargu z ważnych powodów, o czym poinformuje zainteresowanych.
Nieruchomość można oglądać od poniedziałku do piątku w godzinach od 8oo do 13oo po uprzednim uzgodnieniu terminu z pracownikiem Referatu Budownictwa Urzędu Gminy Ujsoły tj. sala posiedzeń, 34 - 371 Ujsoły, ul. Gminna 1.
Uzgodnienie terminu i godziny oględzin nieruchomości oraz uzyskanie o niej dodatkowych informacji może nastąpić telefonicznie pod numerem telefonu (033) 8647350 wew. 36.

Ujsoły , dnia 10.09.2010 r.

 

Wójt Gminy

Tadeusz Piętka

Informacje o publikacji dokumentu

Data wytworzenia Wytwarzający/Odpowiadający Data udostępnienia (Udostępniający) Data modyfikacji (Modyfikujący)
2010-09-13 Leon Bury 2010-09-13 09:41:23
(Alicja Krawiec)
2010-09-13 09:41:23
(Alicja Krawiec)