XXX Sesja V kadencji Rady Gminy w Ujsołach z dnia 30 czerwca 2009 roku

XXX Sesja V kadencji Rady Gminy w Ujsołach

30 czerwiec 2009 rok

podjęte uchwały:

1.

Uchwała Nr XXX/186/2009 Rady Gminy w Ujsołach

w sprawie: współdziałania z Powiatem Żywieckim (Lider) i Gminami Powiatu Żywieckiego w celu przygotowania i realizacji projektu pn: „Utworzenie Zintegrowanego Systemu Wspomagania Zarządzaniem w administracji publicznej w Powiecie Żywieckim na bazie Geograficznego Systemu Informacyjnego” w ramach Programu Subregionu Południowego Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013, Działanie 2.2 Rozwój elektronicznych usług publicznych.

2.

Uchwała Nr XXX/187/2009 Rady Gminy w Ujsołach


w sprawie: przedłużenia czasu obowiązywania taryfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków zatwierdzonych Uchwałą Nr XXI/124/2008 Rady Gminy w Ujsołach z dnia 30 czerwca 2008 r. w sprawie zatwierdzenia taryfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków.

 

3.

Uchwała Nr XXX/188/2009 Rady Gminy w Ujsołach

w sprawie: ustalenia dopłaty do 1 m3 odprowadzanych ścieków pochodzących z gospodarstw domowych.

 

4.

Uchwała Nr XXX/189/2009 Rady Gminy w Ujsołach


w sprawie: zawarcia porozumienia w sprawie określenia zasad dodatkowych płatności
na realizację Projektu pn. „Oczyszczanie Ścieków na Żywiecczyźnie – Faza II”.
 

5.

Uchwała Nr XXX/190/2009 Rady Gminy w Ujsołach

 

w sprawie zmian w budżecie na 2009 rok

6.

Uchwała Nr XXX/191/2009 Rady Gminy w Ujsołach

w sprawie: nie wyrażenia zgody na wyodrębnienie w budżecie gminy środków stanowiących
fundusz sołecki.
 

7.

Uchwała Nr XXX/192/2009 Rady Gminy w Ujsołach

w sprawie opłat za świadczenia przedszkoli publicznych prowadzonych przez Gminę Ujsoły.

8.

Uchwała Nr XXX/193/2009 Rady Gminy w Ujsołach

w sprawie: ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych i gimnazjum prowadzonych
przez Gminę Ujsoły oraz określenia granic ich obwodów.
 

9.

Uchwała Nr XXX/194/2009 Rady Gminy w Ujsołach

w sprawie : rozpatrzenia skargi na zaniedbanie obowiązków i naruszenie praworządności przez
Wójta Gminy Ujsoły.
 

Informacje o publikacji dokumentu

Data wytworzenia Wytwarzający/Odpowiadający Data udostępnienia (Udostępniający) Data modyfikacji (Modyfikujący)
2009-07-06 Alicja Krawiec 2009-07-06 07:44:59
(Alicja Krawiec)
2009-07-06 07:45:40
(Alicja Krawiec)